VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

BACH / SILBERMANN / SVOBODA

 

F10229   [8595017422928]   vyšlo 5/2018 

Bach Silbermann Svoboda 72:28
1.
Prelude in G major BWV 541 2:59
2.
Fugue in G major BWV 541 4:27
3.
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 7:18
4.
Toccata in D minor BWV 565 2:42
5.
Fugue in D minor BWV 565 6:28
6.
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 3:32
7.
Passacaglia in C minor BWV 582 13:12
8.
O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622 5:45
9.
Toccata in C major BWV 566a _ part 1 2:03
10.
Toccata in C major BWV 566a _ part 2 4:13
11.
Toccata in C major BWV 566a _ part 3 0:46
12.
Toccata in C major BWV 566a _ part 4 3:13
13.
Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 4:25
14.
Fantasia in G minor BWV 542 5:15
15.
Fugue in G minor BWV 542 6:01

Jméno Johanna Sebastiana Bacha (1685—1750) je dnes neodmysliteln? spjato s varhanami. Ve své dob? byl Bach známý jako varhaník, improvizátor a znalec varhan. Dnes ho vnímáme p?edevším jako geniálního skladatele, jehož dílo významn? p?esahuje jeho dobu. Zanechal více než 1100 skladeb nejr?zn?jších forem, žánr? a obsazení. Neopominutelnými díly jsou skvosty duchovní hudby jako Velká mše h moll, Janovy a Matoušovy pašije, Magni?cat a množství kantát. V?noval se i orchestrální tvorb?, zejména v Köthenu, kde vznikly Braniborské koncerty a v?tšina komorní hudby.   

Bach?v odkaz pro varhany je nejen rozsáhlý, ale i výjime?n? cenný. Tvorb? pro tento nástroj se Bach v?noval celý život a spektrum kompozic je velmi široké. Tento kompaktní disk reflektuje dv? zásadní oblasti. První z nich jsou velké virtuózní skladby, mezi n?ž pat?í preludia, toccaty, fantasie, passacaglia a fugy, druhou pak rozmanité zpracování protestantského chorálu.   

Stylovou interpretaci umož?uje nástroj v saském m?ste?ku Rötha, které leží nedaleko Lipska. Toto místo se pyšní hned dv?ma nástroji, které postavil proslulý varhaná? Gottfried Silbermann (1683—1753). Menší nástroj v Marienkirche má jeden manuál s pedálem a 11 rejst?íky. Zvuk Silbermannových varhan na tomto CD pochází ze St. Georgenkirche, kde nalezneme dvoumanuálový nástroj s pedálem a 23 rejst?íky. Tyto varhany z roku 1721 se dochovaly bez zásadních zm?n a m?žeme je pro interpretaci Bachova díla hodnotit jako více než vhodné.     

Úvodní Preludium a fuga G dur BWV 541 pochází z lipského období Bachova života. Radostn? zn?jící preludium je charakteristické st?ídáním jednohlasých pasáží s vícehlasou sazbou. Navazující fuga si i p?es kontrapunkticky propracovan?jší strukturu udržuje podobn? jásavý charakter jako preludium.   

Oproti vstupní skladb? je následující chorál Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 v prudkém kontrastu. Jedná se o velmi niternou hudbu, kde vstupují jednotlivé fráze chorálu postupn? k dalším kontrapunkticky vedeným hlas?m tvo?ícím doprovod. Samotný chorál je navíc zdoben ?adou melodických ozdob. Toto zpracování pat?í do sbírky Osmnácti chorál? (n?kdy též nazývaných „lipské chorály“), kterou Bach sestavil ve svém pozdním období v?tšinou ze starších kompozic.

    T?etí skladbu není t?eba detailn?ji popisovat. Toccata a fuga d moll BWV 565 – nejproslulejší dílo celé varhanní literatury se ovšem nedochovalo v Bachov? autografu a existují dokonce hypotézy, že Bach není autorem této kompozice. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 je chorál, který Bach umístil do své sbírky nazvané Orgelbüchlein. Tato „varhanní knížka“ byla ambiciózním projektem mladého Bacha, který cht?l vytvo?it ucelenou kolekci r?zných zpracování varhanních chorál?. Z dokon?ení tohoto plánu nakonec sešlo a ve sbírce jich Bach zanechal necelých p?t desítek.   

Vrcholem Bachova kontrapunktického mistrovství je Passacaglia c moll BWV 582. Jedná se o variace nad stále se opakujícím basovým tématem, které se n?kolikrát objeví i v jiných hlasech. Druhou ?ást této skladby tvo?í dvojitá fuga se stálou protiv?tou, jejímž základem je úvodní téma variací. Kompozi?ním vzorem byly v tomto p?ípad? bezpochyby díla Bachových p?edch?dc?, zejména Dietricha Buxtehudeho. Ze sbírky Orgelbüchlein pochází i kolorovaný chorál O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622. Na rozdíl od výše zmín?ného chorálu Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 je hlavní melodie bez p?erušení uvedena od po?átku až do konce.     

Toccata C dur BWV 566a je op?t ukázkou virtuózního stylu. Kompozi?n? jde o tzv. toccatovou fugu, kde se st?ídají voln?ji pojaté díly a p?ísné fugy. P?ímo od Bacha dnes existují dv? verze této skladby lišící se tóninou. Po první verzi v E dur ješt? vytvo?il druhou v C dur. D?vodem bylo pravd?podobn? lad?ní barokních varhan, protože verze v E dur nezní uspokojiv? na všech typech tehdejších lad?ní. Transpozice do C dur také umož?uje interpretaci na varhanách s menším rozsahem manuál? i pedálu. Adventní chorál Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 Bach za?adil do sbírky Osmnáct i chorál? a je zpracován stejn? jako druhé ?íslo tohoto CD technikou kolorované melodie vstupující po krátkých mezihrách doprovodných hlas?. Fantasie a fuga g moll BWV 542 je další z Bachových vrcholných skladeb. Fantasie vyniká chromatickými postupy, sm?lými modulacemi, st?ídáním voln? pojatých virtuózních pasáží a p?ísn? kontrapunktických díl?. Rozsáhlá fuga, která vznikla samostatn? p?ed vytvo?ením Fantasie, op?t dokládá Bachovo mistrovství v um?ní kompozice této formy.

Vít Havlí?ek

Pavel Svoboda (*1987) se hudb? za?al v?novat na ZUŠ v Dobrušce (Daniela št?pánová – akordeon, Radka Zdvihalová – klavír), hru na varhany studoval na konzervato?i v Pardubicích ve t?íd? Josefa Rafaji a Václava Rabase. Absolvoval Akademii múzických um?ní v Praze u prof. Jaroslava T?my, ?adu interpreta?ních kurz? u významných varhaník? a ro?ní stáž na Universität der Künste v Berlín? u nizozemského varhaníka Lea van Doeselaara. Na magisterské studium navázal doktorským studiem na HAMU v Praze. Získal ceny v ?ad? mezinárodních sout?ží, v roce 2013 se stal laureátem sout?že Pražské jaro a v roce 2016 získal 2. cenu a titul Bachpreisträger v prestižní mezi národní sout?ži v Lipsku. Je dramaturgem Mezinárodního hudebního festivalu F. L. V?ka a p?edsedou spolku PROVARHANY, který se zam??uje na ochranu historických varhan.


Gottfried Silbermann Orgel Rötha (1721)

Hauptwerk (C, D-c´´´)
Bordun 16´ Principal 8´ Rohr Flöte 8´ Octava 4´ Spitz Flöte 4´ Quinta 3´ Octava 2´ Cornet 3 fach ab c´ Mixtur 3 fach Cymbeln 2 fach

Oberwerk (C, D-c´´´)
Gedackt 8´ Quintadena 8´ Principal 4´ Rohr Flöte 4´ Nasat 3´ Octava 2´ Tertia 1 3/5´ Quinta 1 1/2´ Sifflet 1´ Mixtur 3 fach

Pedal (C, D-c´)
Principal Bass 16´ Posaune 16´ Trommete 8´ Manualschiebekoppel Pedalkoppel Tremulant


HISTORICKÉ VARHANY V DOBRUŠCE

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net