VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

FANTAZIE NA LIDOVÉ PÍSN?
Magda Uhlí?ová

 

F10243   [8595017424328]   vyšlo 1/2020

Magda Uhlí?ová – viola da gamba basová a diskantová, zp?v, xylofony, harmonika, bubínek, škrabka, brumle, kroky

Jakub Tatoušek – ko?ský bubínek, kroky
Hana Fleková – viola da gamba basová 
Karel Jiroš – kytara  

Folksongs Fantasias 50:30
1.
Ej, lásko 5:46
2.
M?la jsem holoubka 2:47
3.
Rehradice 7:07
4.
Polajka 3:33
5.
Koulelo se, koulelo 3:00
6.
Až já pojedu p?es ten les 3:29
7.
Ko?ka leze dírou 2:49
8.
Kebych bola jahodú 3:34
9.
Kuka?ka kuká 4:21
10.
Rajhora 2:16
11.
Bolí m? hlav?nka 4:14
12.
Vlaštovi?ka lítá 1:42
13.
Tangambo 4:55

Jak je v?bec možné, že má ?lov?k rád smutné písni?ky? 
Co se to s t?mi texty o všech smutcích sv?ta v písních d?je, že jsme ochotni je poslouchat? Pro m? je to tak, že když kámen ze srdce spadne do ?eky lidových náp?v?, stane se z n?j oblázek. P?esn? do dlan?.
Snad proto jej m?žeme mít rádi a t?eba si s ním jen tak pohazovat. 
Nebo si ho prohlížet. 
Nebo s ním házet žabky. 
Nebo ho schovat v kapse. 
A po ?ase ho tam ne?ekan? a s úsm?vem najít.
Fantazie zase otevírá tajná šuplata tam, kde je na první pohled jen ze?...
 
Autorské variace na ?eské a moravské lidové písn? vznikly z touhy vylézt z p?kné, ale pon?kud t?sné, starohudební krabi?ky a dovolit si hlasem gamby zpívat i jiná, než 300 let stará slova. Viola da gamba sice nezap?e sv?j historický p?vod, avšak p?vodní kompozi?ní limity lze, myslím, p?i respektování podstaty nástroje a toho, co na n?m zní „samo“ a jde „do ruky“, ješt? o kousek za baroko posunout.

Zpo?átku jsem psala variace na písn? ve stylech mých oblíbených barokních skladatel? a gambist? (M. Marais, A. Forqueray, Sainte-Colombe, G. Ph. Telemann, J. S. Bach, C. F. Abel). Nakonec vznikl spíše deník, kam se, zpo?átku opatrn? a pozd?ji ?ím dál více, za?ala promítat setkání s inspirativní hudbou a zajímavými lidmi i další mn? blízké žánry (písn? F. Schuberta ?i hudba A. Piazzolly). 
Postupn? jsem se nechala vést také principy sólové kadence. Pr?vodcem mi byl i stylus fantasticus, který umí naházet jednotlivé úryvky písn? do kaleidoskopu a zobrazit motivy v ne?ekaném zrcadlení, jako bychom se písni?kou procházeli zevnit?.
Písni?ky jsem nejprve vybírala z t?ch, které mi v d?tství zpívávala moje máma, ?asem jsem za?ala listovat sbírkou Sušilovou ad. 

A? v p?vodním plánu byly skladby ?ist? instrumentální, n?kolik písni?ek na CD i zpívám. Shodou okolností jsem se p?esn? tímto zp?sobem s gambou kdysi seznámila. Zpívané písn? vznikaly mnohem víc jen tak, pro m?, pro radost. Ale z pocitu, že tento zp?sob vypráv?ní p?íb?hu k lidové písni pat?í, jsem se rozhodla jich n?kolik za?adit i sem. 
Tangambo, tango pro dv? gamby, zdánliv? ?ouhá z konceptu lidových písní, avšak souvisí s ostatními skladbami svou varia?ní formou. Na poslední chvíli jsem se rozhodla uvést místo p?vodní verze adaptaci pro gambu a kytaru, která p?sobí tane?n?ji.

Tímto CD já a moje gamba chceme pozvat p?edevším k živému poslechu a t?šíme se na zajímavá setkání!


 

Violu da gamba jsem studovala v Lipsku na Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy (Irene Klein) a Brémách na Hochschule für Künste (Hille Perl). B?hem mistrovských kurz? jsem se setkala hudebníky jako Paolo Pandolfo, Wielank Kuijken ?i Marianne Müller. Další studium probíhalo v Salzburgu na Mozarteu (Vittorio Ghielmi).

V roce 2012 jsem se vrátila zp?t v ?R a pracuji jako ?editelka Základní um?lecké školy Nová Paka. ZUŠ se od té doby zam??uje na starou hudbu, vyu?uje se zde hra na violu da gamba, varhany, zobcová flétna, basso continuo a historická improvizace.

Každoro?n? po?ádáme Improfest, festival zam??ený na improvizaci nejen ve staré hudb?. ZUŠ po?ádá také kurzy pro u?itele, studenty hudby, ale i zájemce z ?ad ve?ejnosti, kam zvu zajímavé hosty, které jsem potkala v rámci svého studia ?i hudebního života, Podrobnosti k tomuto projektu pod názvem Kaleidoskop jsou k nalezení na webu ZUŠ Nová Paka

Jako gambistka jsem v N?mecku spolupracovala nap?. s ansámbly Bachchor Köthen (Martina Apitz), Hallesches Consort, Capella St. Martini Bremen Lesum, Les Sorcières, Concerto Sacro Leipzig (Gregor Meyer) ad. V ?echách spolupracuji s hudebníky jako Michael Pospíšil (soubor Ritornello), Jan ?ižmá? (loutna), Filip Dvo?ák (cembalo), Petra Ž?árská (cembalo) a dalšími sólovými hrá?i z oblasti staré hudby. Velmi ráda hraji ale i s hudebníky z jiných žánr?.

Více na www.magdauhlirova.cz

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net