VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

CELEBRATION – 60 let Kühnova smíšeného sboru

 

F10244   [8595017424427]   vyšlo 11/2019

KÜHN?V SMÍŠENÝ SBOR
Lenka Navrátilová, sbormistr
 
Jan Ryant D?ízal | De Monstris Marinis (Mo?ská monstra)  
Primo Generaliter (Nejprve obecn?) – De Cervo Marino (Mo?ský jelen) – De Serra (Serra)  
De Monachis Maris (Mo?ský mnich) – De Luligine (Luligo) – Conclusio (Záv?r)  
 
Miloš Orson Št?dro? | Kouzla  
Iluminace – The Ebb – Surrealismus – Kouzla 
 
Jakub Dvo?á?ek | Missa ostinata pro smíšený sbor a jazzové trio  
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei 
 
Celebration 59:49
1.
De Monstris Marinis - Primo Generaliter 3:43
2.
De Monstris Marinis - De Cervo Marino 1:26
3.
De Monstris Marinis - De Serra 2:35
4.
De Monstris Marinis - De Monachis Maris 2:19
5.
De Monstris Marinis - De Luligine 2:10
6.
De Monstris Marinis - Conclusio 3:56
7.
Kouzla - Iluminace 1:30
8.
Kouzla - The Ebb 2:14
9.
Kouzla - Surrealismus 1:37
10.
Kouzla - Kouzla 2:12
11.
Missa ostinata - Kyrie 7:07
12.
Missa ostinata - Gloria 8:45
13.
Missa ostinata - Credo 7:02
14.
Missa ostinata - Sanctus 6:59
15.
Missa ostinata - Agnus Dei 5:39
 
Leckdo by si mohl myslet, že vážná hudba je cosi uzav?eného, jakýsi kanonizovaný soubor ?asem prov??ených skladeb, které se na koncertních pódiích stále opakují, jež kultivované publikum dob?e zná a na nichž hodnotí zejména jemné interpreta?ní nuance. Hudba však je jako život, který v nezm?rných variacích zkouší životnost jednotlivých stvo?ení a ta, i když dosáhnou zdánlivé dokonalosti, vždy jsou následována dalšími, která tuto dokonalost v n?jakém sm?ru p?ekonají nebo p?ehodnotí. Tak jako se nové živo?išné druhy nerodí „z ni?eho“, úpln? nov?, ale vždy vycházejí ze svých p?edk?, i nové skladby, pokud mají být životné, nemohou minulost negovat, ale musí na ni n?jakým zp?sobem navazovat. Zp?soby to mohou být r?zné, d?ležitý je výsledek. Každý ze t?í skladatel?, jejichž hudbou oslavíme radost ze spole?ného muzicírování, která pojí již 60 let dohromady lidi rozli?ných profesí a osud? ve spole?enství zvaném Kühn?v smíšený sbor, zvolil jiný zp?sob; každý ?erpá z historie po svém. Poj?me se tedy spole?n? radovat, oslavovat a d?kovat za to, že m?žeme spolu komunikovat živoucím jazykem hudby!
 
 
Sborový cyklus o šesti ?ástech De Monstris Marinis (Mo?ská monstra) Jana Ryanta D?ízala (*1986) byl dokon?en v lét? roku 2015 a je v?nován Kühnovu smíšenému sboru. Autor své dílo p?ibližuje takto: „Jedná se o vybrané drobné portréty ze st?edov?kého bestiá?e Tomáše z Cantimpré (1201–1272). Tomáš na t?chto podivuhodných tvorech dokládá jednak rozmanitost Božího stvo?ení a jednak hledá paralely k lidskému chování. Celý cyklus se nese v duchu hravé nadsázky, humoru a grotesknosti, kdy m?že sbor využít všechny p?vecké možnosti a finesy. Formáln? jsem t?žil ze starých forem, v cyklu se tak nachází pseudofuga, organum, hoquetus ad. Vše je ale v novém podání, ovlivn?ném Veljo Tormisem, Meredith Monk i Björk. P?ál bych si, aby i p?es jisté technické obtíže byla tato skladba pro sbor radostí a zábavou a poda?ilo se mu vykouzlit pro poslucha?e atmosféru dávných mo?í a jejich obyvatel.“
 
P?ístup Miloše Orsona Št?dron? (*1973) k text?m jeho oblíbeného básníka Ivana Blatného (1919–1990) ve skladb? Kouzla, kterou v?noval Kühnovu smíšenému sboru, je do ur?ité míry divadelní. Autor k tomu dodává: „Na Ivanu Blatném m? nap?ed možná víc než jeho básn? zajímal jeho osud – prožít ?ty?icet let v sanatoriích ?i ,blázincích‘ v Anglii je p?inejmenším zvláštní. Blatný byl mladou vycházející hv?zdou povále?né ?eskoslovenské poezie, jakýmsi korunním princem Nezvala a Halase. Poté, co se jako ?len oficiální delegace spisovatel? v b?eznu 1948 nevrátil z návšt?vy Londýna, jakoby pro svou vlast zem?el (v 50. letech u nás dokonce vyšlo n?kolik nekrolog?). Teprve v 90. letech se za?alo jeho jméno a hlavn? jeho básn? znovu ?ast?ji objevovat. Na Blatném m? vždy fascinovala úžasná lehkost verš? a naprosto originální jazyk, vlastn? spíše sm?sice jazyk?, která významn? spoluvytvá?í formu básní. Na jeho verše jsem napsal n?kolik pís?ových cykl? a hlavn? autorský Kabaret Ivan Blatný, kde jsem jeho poezii nejen zhudebnil, ale dal jí i divadelní tvar. Sborový cyklus Kouzla je hudebním spojením poetismu, surrealismu a nádechu tajemna, který je pro Blatného tolik typický.“
 
Missa ostinata pro smíšený sbor a jazzové trio. Její autor, klavírista, dirigent a skladatel Jakub Dvo?á?ek (*1976), který se ujal klavírního partu, kompozici charakterizuje t?mito slovy: „Ve skladb? Missa ostinata se pokouším navázat na linii, kterou ve spolupráci s Kühnovým smíšeným sborem nastolil Karel R?ži?ka (Celebration Jazz Mass, Te Deum, Requiem – Eternal Light). Liturgický text – sbor – instrumentalisté improvizáto?i – otev?enost formy – výrazná rytmická složka. Je to zápas. Uchopení textu, hledání kontrastu v práci s ním. Otev?enost formy a zárove? kontrola nad tektonikou celku. Vyvážení role sboru a kapely. Dostate?ná jednozna?nost v p?ehlednosti zápisu a formy a p?itom dostate?ná mnohozna?nost inspirující interprety a improvizátory. A pak pochybnost, kam m?že ve snaze o originalitu skladatel zajít, aniž by byl zbyte?n? komplikovaný (11/8 nebo rad?ji zjednodušit na 5/4?) a p?ece pat?i?n? umín?ný, tvrdošíjný, urputný. Ostinato.“
 
 
Kühn?v smíšený sbor p?sobí na hudební scén? už 60 let. Na po?átku jeho existence byl dív?í komorní sbor, který v roce 1958 založil tehdy teprve dvacetiletý Pavel Kühn (1938–2003), syn významných sbormistr? Markéty a Jana Kühnových. K dív?ím hlas?m se za?aly p?idávat hlasy mužské a už o rok pozd?ji tak vznikl Kühn?v smíšený sbor, který se 18. ?ervna 1959 p?edstavil na svém prvním samostatném koncert?. K této p?íležitosti dostal do vínku kantátu Mikeš z hor od skladatele Bohuslava Martin?. 
 
Nové t?leso se v první etap? své ?innosti v?novalo zejména sborovému um?ní a cappella, v n?mž pod vedením mladého sbormistra dosáhlo i mnoha vít?zství v mezinárodních sout?žích. Pavel Kühn v práci se sborem p?irozen? navazoval na odkaz svých rodi??, nestor? ?eského sborového um?ní, jako každý výrazný talent šel ale i vlastní cestou. Jeho sbor se záhy stal p?edním p?veckým t?lesem, jehož kvality a pohotovost využíval rozhlas, televize i film. Záb?r t?lesa se brzy rozší?il i na repertoár oratorní a kantátový, a to p?edevším v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK i s dalšími symfonickými t?lesy, domácími i zahrani?ními.
 
Nemén? d?ležitou aktivitou sboru byla vždy práce v nahrávacích studiích. Na svém kont? má ?adu znamenitých nahrávek r?zných žánr? i období (mj. kompletní sborové dílo Bohuslava Martin?) v?etn? hudby filmové. Od po?átku pat?ilo k samoz?ejmým ?innostem t?lesa také provád?ní novinek soudobé hudby. Mnoha významným skladatel?m byl sbor inspirací ke vzniku ?ady d?l; spolupracovali s ním mj. Václav Trojan, Jan Novák, Luboš Fišer nebo jazzový klavírista a skladatel Karel R?ži?ka. V poslední dob? uvedl také díla Jakuba Dvo?á?ka, Miloše Orsona Št?dron?, Jana Ryanta D?ízala, Ji?ího Trtíka ?i Terezy Surovíkové a ve spolupráci s mladými ?eskými autory dále pokra?uje.
 
Sbor b?hem své více než p?l století trvající existence mnohokrát prokázal nesporné kvality a dodnes se ?adí mezi špi?ková p?vecká t?lesa. V sou?asnosti má tém?? 80 ?len? a ší?e jeho záb?ru sahá od komorních skladeb až po velká vokáln? instrumentální díla. I nadále p?sobí v nahrávacích studiích, uvádí novinky soudobé hudby, ale p?edevším se pravideln? ú?astní b?žného koncertního života v Praze i celé ?eské republice. Touto bohatou ?inností pokra?uje v odkazu svého zakladatele Pavla Kühna, který v ?ele sboru stál a neúnavn? s ním pracoval tak?ka 45 let. Jeho p?ed?asné úmrtí v roce 2003 znamenalo pro sbor obrovskou ztrátu. Za?ala tak nová etapa, práce s novými sbormistry: necelé ?ty?i koncertní sezóny vedl sbor Jan Rozehnal, po jehož odchodu se v roce 2007 stal sbormistrem Marek Vorlí?ek, který sbor ?ídil až do ?íjna 2017. B?hem této dekády nastudoval se sborem ?adu acappellových i vokáln?-instrumentálních d?l ?eského a sv?tového repertoáru, realizoval CD nahrávky kompozic sou?asných zahrani?ních skladatel? i natá?ení pro ?eský rozhlas. Bylo to velmi úsp?šné období intenzivní koncertní i nahrávací ?innosti. V sou?asnosti sbor už t?etí sezónu pracuje pod vedením sbormistra a dirigenta Jaroslava Brycha. Od roku 2014 p?sobí u sboru jako sbormistryn? také Lenka Navrátilová, z jejíž iniciativy a pod jejímž vedením vznikla tato nahrávka.
 

Kühn?v smíšený sbor, který neodmysliteln? pat?í do hudebního sv?ta, pravideln? vystupuje na významných hudebních festivalech (Pražské jaro, Dvo?ákova Praha, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival ?eský Krumlov, Prague Proms) spolupracuje s p?edními orchestry (Symfonický orchestr ?eského rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Hradec Králové, ?eský národní symfonický orchestr), dirigenty, sólisty i kulturními institucemi. V posledních letech se také pravideln? podílí na inscenacích souboru Opery Národního divadla (Orango & Antiformalistický jarmark, Libuše, Turandot). Od roku 2009 každoro?n? po?ádá vlastní ?ady sborových koncert?; mj. v letech 2015–2016 úsp?šn? zrealizoval kulturn?-sociální projekt Zpívejme! podpo?ený z Norských fond?. V rámci n?j zorganizoval ?adu workshop? a koncert?, kde p?edstavil sv?tové premiéry sou?asných ?eských a norských autor?.

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net