Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

TOMÁŠ HANZLÍK: LAMENTATIONES


F10261   [8595017426124]   vyšlo 12/2020

Lamentatio Jeremiae prophetae
Leçons de Ténèbres
(1995–1996)

Filip Dámec: tenor, kontratenor
Ondřej Holub: tenor
Hana Fleková: barokní violoncello
Martin Smutný: klavír

play all Lamentationes 54:53
1.
Incipit Lamentatio 5:21
2.
GIMEL 9:26
3.
VAV 6:13
4.
HETH 14:03
5.
MEM 6:08
6.
NUN 5:26
7.
SADE 5:25
8.
Jerusalem 2:46

„Když jsem Lamentace před mnoha lety psal, měl jsem mladistvě naivní cíl vytvořit něco ještě lepšího než jsou překrásné Lekce od Couperina, Jomeliho, Lalanda, Zelenky... Po letech tu skladbu vnímám spíš jako hudební popis cesty, která nás může vymotat z nekončících depresivních pochybností.“ _Tomáš Hanzlík

Začínají Lamentace proroka Jeremiáše

ALEPH
1 [Ach], město tak lidné, jakť jest samotné zůstalo, [a] učiněno jako vdova! Nejznamenitější mezi národy, přední mezi krajinami pod plat uvedeno.
BETH
2 Ustavičně pláče v noci, a slzy jeho na lících jeho, ze všech milovníků svých nemá žádného potěšitele; všickni přátelé jeho nevěrně se k němu mají, obrátili se mu v nepřátely.
GIMEL
3 Zastěhoval se Juda, proto že byl trápen a u veliké porobě, však osadiv se mezi pohany, nenalézá odpočinutí; všickni, kteříž jej honí, postihají jej v těsně.
DELETH
4 Cesty Siona kvílí, že žádný nepřichází k slavnosti. Všecky brány jeho zpustly, kněží jeho vzdychají, panny jeho smutné jsou, on pak sám pln jest hořkosti.
HE
5 Nepřátelé jeho jsou hlavou, odpůrcům jeho šťastně se vede; nebo jej Hospodin zarmoutil pro množství přestoupení jeho. Maličcí jeho odešli [do] zajetí před oblíčejem nepřítele.
VAV
6 A tak odňata od dcery Sionské všecka okrasa její. Knížata její jsou podobná jelenům, kteříž nenalézají pastvy, a ucházejí bez moci před tím, kdož je honí.
ZAI
7 Rozpomínáť se [dcera] Jeruzalémská ve dnech trápení svého a kvílení svého na všecka svá utěšení, kteráž mívala ode dnů starodávních, když padá lid její od ruky nepřítele, nemajíc žádného, kdo by ji retoval. Protivníciť se jí dívajíce, posmívají se klesnutí jejímu.
HETH
8 Těžce hřešila [dcera] Jeruzalémská, protož jako nečistá odloučena jest. Všickni, kteříž ji v poctivosti mívali, neváží jí sobě, proto že vidí nahotu její; ona pak vzdychá, obrácena jsuci zpět.
TETH
9 Nečistota její na podolcích jejích; nepamatovala na skončení své, protož patrně klesá, nemajíc žádného, kdo by ji potěšil. Popatřiž, Hospodine, na trápení mé, neboť se vyvýšil nepřítel.
IOTH
10 Sáhl rukou svou nepřítel na všecky drahé věci její; nebo musí se dívati pohanům, an chodí do svatyně její, o čemž jsi byl přikázal, aby tobě nevcházeli do shromáždění.
CAPH
11 Všecken lid její vzdychajíce, hledají chleba, vynakládají nejdražší věci své za pokrm k očerstvení života. Vzezřiž, Hospodine, a popatřiž, neboť jsem v nevážnosti.

LAMED
12 Nic-liž vám [do toho], ó všickni, kteříž tudyto jdete? Pohleďte a vizte, jest-li bolest podobná bolesti mé, kteráž jest mi učiněna, jak [mne] zámutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hněvu svého.
MEM
13 Seslal s výsosti oheň do kostí mých, kterýž opanoval je; roztáhl sít nohám mým, obrátil mne zpět, obrátil mne v pustinu, celý den neduživá jsem.
NUN
14 Tuze svázáno jest rukou jeho jho přestoupení mých, tuze spletené houžve připadly na hrdlo mé, porazilo sílu mou; vydal mne Pán v ruku [nepřátel], nemohuť povstati.
SAMECH
15 Pošlapal Pán všecky mé silné u prostřed mne, svolal proti mně zástupy, aby potřel mládence mé, tlačil Pán presem pannu dceru Judskou.
AIN
16 Pro tyť věci já pláči, z očí mých, z očí mých tekou vody, [a] že jest vzdálen ode mne potěšitel, kterýž by očerstvil duši mou; synové moji jsou pohubeni, nebo ssilil se nepřítel.
FE
17 Rozprostírá [dcera] Sionská ruce své, nemá žádného, kdo by ji potěšil; vzbudiltě Hospodin proti Jákobovi všudy vůkol něho nepřátely jeho, mezi nimiž jest [dcera] Jeruzalémská [jako] pro nečistotu oddělená.
SADE
18 Spravedlivý jest Hospodin, neboť jsem na odpor činila ústům jeho. Slyšte medle všickni lidé, a vizte bolest mou; panny mé i mládenci moji odebrali se do zajetí.
COPH
19 Volala jsem na milovníky své, oni oklamali mne; kněží moji a starci moji v městě pomřeli, hledajíce pokrmu, aby posilnili života svého.
RES
20 Popatřiž, ó Hospodine, neboť mi úzko; vnitřnosti mé zkormouceny jsou, srdce mé svadne ve mně, proto že jsem na odpor velice činila. Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá smrt.
SEN
21 Slýchajíť, že já vzdychám, [ale] není žádného, kdo by mne potěšil. Všickni nepřátelé moji slyšíce o mých bídách, radují se, že jsi to učinil, a přivedl den předohlášený, ale budouť mně podobní.
THAV
22 Nechť přijde všecka nešlechetnost jejich před obličej tvůj, a učiň jim, jakož jsi učinil mně pro všecka přestoupení má; neboť jsou mnohá úpění má, a srdce mé neduživé.

Jeruzaléme, navrať se k Hospodinu, svému Bohu.


 

© Studio Svengali, červenec 2024
coded by rhaken.net