VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

VARHANY BRN?NSKÉ LORETY
Jaroslav T?ma

 

KM2018   [85950174000117]   vyšlo v prosinci 2018 

Nástroj od Antonína Richtra z roku 1726 zrekonstruovala varhaná?ská dílna Kánský a Brachtl v roce 2018.

   Georg Muffat (1653–1704)
1 Toccata septima (Apparatus musico-organisticus, 1690) 12:15
   Johann Sebastian Bach (1685–1750)
2 Fantasie über ein Rondo c-Moll, BWV 918 6:35
   Fantasie und Fuge a-Moll, BWV 904
3 Fantasie 6:24
4 Fuge 6:15
   Gottlieb Muffat (1690–1770)
5 Ciacona in h 7:24
6 Fuga a 4 in G 2:44
   Georg Christoph Wagenseil (1715–1777)
7 Das Glockengeläut zu Rom dem Vatican in c 6:13
   Josef Antonín Št?pán (1726–1797)
8 Allegro in G 2:38
9 Preludium in Es 1:43
   Sonáta Es dur
10 I. Allegro moderato 6:22
11 II. Andante non molto 4:50
12 III. Menuet 3:49
13 IV. Allegro 2:57

celkový ?as – 67:27

BRN?NSKÁ LORETA
     Kostel Panny Marie Loretánské, tzv. loreta, stojí vedle farního kostela sv. Jan? p?i minoritském klášte?e na Minoritské ulici v Brn?. Oba kostely spolu s klášterem, založeným po roce 1230, tvo?í dnes architektonický barokní komplex, velmi památkov? cenný a chrán?ný, jehož vrcholná barokizace byla završena stavbou klášterní knihovny v roce 1737. Konvent menších brat?í minorit? je nejstarším a nejdéle fungujícím klášterem na území m?sta Brna. 

     O vybudování zdejší loretánské svatyn? za?al usilovat P. Barnabáš Freisler, OFMConv. (1671–1732), jeden z nejzasloužilejších a nejvýznamn?jších brn?nských minorit? v celých d?jinách konventu, který se po p?íchodu do Brna v roce 1711 stal varhaníkem a sakristánem a pak kvardiánem. V roce 1713 byla pod jeho vedením zahájena rozsáhlá a postupná p?estavba kláštera a konventního kostela (1722–1733) i s novostavbou loretánského kostela (1716–1726). Roku 1716 dal postavit kopii loretánské kaple (svaté chýše) podle vzoru ze známého italského mariánského poutního místa Loreto. Kopii této kaple zbudoval brn?nský zednický mistr a architekt Mo?ic Grimm (1669–1757) severn? od tehdejšího kostela na volném prostoru p?vodního h?bitova, který dále v letech 1717–1719 kolem loretánské kaple postavil ambity a dv? menší kaple – sv. Jana Evangelisty a sv. Josefa. Sv?cení loretánské kaple bylo 29. 4. 1719 a na druhý den byla v kapli instalována barokní kopie p?vodní milostné ?erné loretánské Madony, kterou v roce 1718 P. Barnabáš Freisler získal a dovezl z Itálie. Pokra?ování další výstavby podnítil roku 1721 finan?ní odkaz barona Michaela z Wertemy. V roce 1723 bylo zvýšeno zdivo ambit?, loretánská chýše byla zcela zaklenuta a zast?ešena a bylo postaveno 28 svatých schod? dle projektu Mo?ice Grimma. V letech 1725–26 kupoli nového loretánského kostela nad svatou chýší a strop nad svatými schody vymaloval František ?eho? Ignác Eckstein (1689–1741). Roku 1726 byla tak dokon?ena základní vnit?ní i vn?jší výzdoba loretánského kostela a to v?etn? nových varhan od Antonína Richtra (1688–1765). Vysv?cení dokon?eného loretánského chrámu vykonal 19. 5. 1726 olomoucký biskup hrab? a kardinál Wolfgang Hanibal Schrattenbach (1660–1738). Následné posv?cení svatých schod? prob?hlo 26. 11. 1727. Loreta byla tak postupn? vybavena množstvím vrcholn? barokní um?lecké výzdoby (oltá?e, sochy, obrazy, fresky, štuky, kamenická a ?ezbá?ská výzdoba, dve?e, m?íže, lavice aj.) celé ?ady tehdejších význa?ných um?lc? – socha??, malí??, ?ezbá?? a štukatér? (Jan Ji?í Schauberger, Jan Schertz, Josef Havelka, Josef Korompay, Jan Ji?í Etgens, Michal Ignác Gunst, Michal Fontana). 

     Brn?nská loreta se stala živým poutním místem i s vlastním hudebním provozem. Zcela ji nezni?ily ani reformy císa?e Josefa II., ani další období národnostního ?i náboženského útlaku ve 20. století. B?hem t?í staletí byla minority vždy udržována a spravována, stala se ohniskem mariánské úcty ke cti loretánské ?erné Madony i místem mimo?ádné zbožnosti a rozjímání o odsouzení a umu?ení Pána Ježíše a prostorem našeho lidského pokaní a kajícnosti. 

     Brn?nský loretánský kostel se svatou chýší a svatými schody je dodnes jednou z nejzajímav?jších, nejkrásn?jších a nejcenn?jších barokních památek na celé jižní Morav? a sou?asn? jedinou stavbou svého druhu v Brn?. V rámci p?íprav na 300. výro?í dokon?ení a posv?cení lorety (v roce 2026) se zde postupn? provádí ?ada stavebních a restaurátorských prací, do nichž mj. také pat?í obnova k?ru a socha?ské výzdoby pr??elí chrámu (2016) a restaurování varhan (2017) a po?ízení jejich nahrávky na CD (2018).  

 

NOVÉ VARHANY JEZUITSKÉHO KOSTELA V BRN? 

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net