VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

SONG OF SONGS
CAPPELLA MARIANA

   KTC1602   [8711801016023]   vydáno 2018

CANTICUM SALOMONIS
   Giovanni Pierluigi Da Palestrina (1525–1594)
1 Motettorum liber quartus ex Canticis canticorum - Osculetur me 03:09
2 Motettorum liber quartus ex Canticis canticorum - Trahe me post te 02:57
   Jean Lhéritier (c.1480-c.1551)
3 Nigra sum sed formosa 05:02
   Giovanni Pierluigi Da Palestrina 
4 Pulchrae sunt genae tuae 03:03
   Jachet de Mantua (1483 - 1559)
5 Audi, dulcis amica mea 07:21
   Giovanni Pierluigi Da Palestrina 
6 Sicut lilium inter spinas 03:13
   Nicolas Gombert (c.1495-1580)
7 Quam pulchra es 05:30
   Giovanni Pierluigi Da Palestrina 
8 Surge, propera amica formosa mea 02:36
9 Quam pulchra es 03:11
10 Veni, dilecte mi 03:06
   Josquin Desprez (c. 1450-1521)
11 Ave Maria / Virgo serena 04:56
   Nicolas Gombert 
12 Magnificat Sexti et Primi Toni 13:10

Krása poezie a složitost alegorického významu starozákonních text? Písn? písní, zejména v kombinaci se smyslností vybraných slov, byla ?asto vyhledávaným tématem pro mnohé skladatele p?edchozích staletí. I pro nás byly texty bohatým zdrojem inspirace, reflexe a vodítkem pro interpretaci. Srovnáním renesan?ní italské melodiky v kontrastu s hustým p?edivem franko-vlámské polyfonie jsem cht?l dokázat vyjád?it úchvatné nap?tí mezi posvátným a sv?tským. P?etrvávající oscilaci významového obsahu text? Písn? písní vyjád?il každý skladatel osobitým zp?sobem, zejména Palestrin?v až madrigalistický p?ístup mi byl vzorem. Není náhodný ani výb?r místa nahrávání v srdci Burgundska, na poutním míst? v Paray-le-Monial v kapli zasv?cené Pann? Marii, kde nalézáme ko?eny renesan?ní polyfonie má zvlášt? dnes tato hudba své místo. Vztahy mezi ?echami a Francií mají již od st?edov?ku dlouholetou tradici. Ob? zem? mají bohatou historii, která ukazuje na vzájemné prolínání, a naše nahrávka k této kulturní vým?n? p?ispívá.

Píse? písní je také p?íb?hem setkávání muže a ženy. Milostná poetika starozákonní knihy krále Šalamouna byla st?edov?kou alegorikou p?etavena v obraz Panny Marie, který je rozvinut v našem programu v pestrobarevný obraz hudby Renesance. P?tice muž?, otc?, rozezpívá p?íb?h oslavující krásu a p?vab ženy, ale i sílu a p?ednosti mužského elementu. Setkávání je v p?ípad? našeho nového CD nejen vyjád?ením soužití muže a ženy, ale i symbolem 10-ti letého výro?í založení našeho ansámblu.

Vojt?ch Semerád

Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci st?edov?kého vícehlasu, renesan?ní polyfonie a vokálních d?l raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným p?ijetím publika, kritika cení p?edevším expresivitu projevu a citlivý p?ístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních soubor? se zam??uje na uvád?ní pozapomenutých d?l vrcholné vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské ?i anglické renesance. Um?lecky zast?ešuje koncertní cyklus s názvem Postní pátky, navazující na tradici hudebních p?edstavení u k?ižovník? u Karlova mostu.

?leny souboru jsou mezinárodn? renomovaní p?vci, kte?í pravideln? spolupracují se souborem Collegium Marianum a vystupují na prestižních evropských festivalech (nap?. Festival de Sablé, Festival Baroque de Pontoise, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Mitte Europa ?i Bolzano Festival Bozen). Dále se v?nují interpretaci barokní a p?edromantické hudby a ú?inkují na ?eských a zahrani?ních pódiích se soubory jako Bach Collegium Japan, Collegium Vocale Gent, Tiburtina Ensemble, Collegium 1704 a Doulce Memoire. V prosinci 2012 ansámbl vydal svou profilovou nahrávku pod názvem Sacrum et Profanum.

Ansámbl p?sobí pod um?leckým vedením Vojt?cha Semeráda, který po ukon?ení studií na Univerzit? Karlov? v Praze a Conservatoire national supérieur v Pa?íži pokra?uje na papežském institutu Musica Sacra v ?ím? a dále si prohlubuje studium od gregoriánského chorálu až po renesan?ní polyfonii.

Další nahrávka vokálního souboru Cappella Mariana:

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net