play all Sextet Maskerade - Orphée 63:29
1.
Maskerade - Thema "Morgen kommt der Weihnachtsmann" 2:09
2.
Maskerade - Var.1 fur J.S.Bach 2:09
3.
Maskerade - Var.2 fur W.A.Mozart 0:45
4.
Maskerade - Var.3 fur L.van Beethoven 0:50
5.
Maskerade - Var.4 fur R. Schumann 1:12
6.
Maskerade - Var.5 fur F. Chopin 0:50
7.
Maskerade - Var.6 fur J. Brahms 2:39
8.
Maskerade - Var.7 fur B. Bartók 1:55
9.
Maskerade - Var.8 fur S. Prokofiev 0:58
10.
Maskerade - Var.9 fur A. Schonberg 2:22
11.
Maskerade - Var.10 fur J. Francaix 1:24
12.
Maskerade - Var.11 fur B. Britten/ Thema 3:50
13.
Zwei Marsche D dur - Marsch I. 3:50
14.
Zwei Marsche D dur - Marsch II. 3:58
15.
Siciliana 1:56
16.
Haru no Umi 6:30
17.
Berceuse 4:29
18.
Syrinx 3:07
19.
Nocturne op.35 2:58
20.
Elegie 4:45
21.
Préliude á l´aprés-midi d´un faune 9:38