VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

A? ROSA Z NEBES SESTOUPÍ
Jaroslav Šimí?ek - Petr Motýl

DSIM12     [8595017400025]   

Introdukce
Na sv. Martina
V noci u kapli?ky
Copak je to za rohy?
A? rosa z nebes sestoupí
Na Betlémské vsi
Narodil se
Slavná muzika
Vrzla vrátka
V slám? na sen?
Zvony vyzvání
Všechn?ch tvor? plesání
T?i králové

Jaroslav Šimí?ek - hudba
Petr Motýl - text

Dana Šimí?ková - soprán
Marta Marinová - alt

wrgha ROWU orchestra
Tomáš Sýkora – klavír
Nina Marinová – I. housle, zp?v
Milan Jakeš – II. housle
Ilia Chernoklinov – viola
Šimon Marek – violoncello
Petr Beránek – trubka
Dušan Nava?ík – p?í?ná flétna
Jakub Šnýdl – klarinet
Michal Š?ulík – akordeon
José De La Hoz – kytara
Vladimír Micenko – kontrabas
Petr Mikeš – bicí

Kone?n? držíme v rukou toto nové dílko. Ano, kone?n?, protože si opravdu myslím, že se dlouho ?ekalo na n?co tak jemného, pr?zra?ného, ?ekl bych dokonce, až naivn? ?istého. Mít možnost o Vánocích slyšet n?co jiného, než “Rybovku”, bezesporu velmi krásnou, po dlouhá léta snad jen trochu osam?lou, je zpráva velmi ovlažující. Kone?n? nové písn?, koledy a zp?vy. Takový cyklus novodobých koled, je naprostý skvost.
     To, že se v dnešním rychlostním sv?t?, hodlá n?kdo takto pokojn? zahloubat a pono?it do duchovní tématiky a vytvo?it oslavné dílko, které dokáže proniknout až do velmi pro svou k?ehkost komplikovaného d?tského sv?ta vnímání a dotkne se každého z nás, kdo nehodlá jen zb?sile pádit s v?trem (dobou) o závod, je záležitost zcela unikátní.
     Petr Motýl a Jaroslav Šimí?ek, dva auto?i, básník - prozaik na jedné stran? a na druhé kontrabasista - skladatel, nejvíce však prost? muzikant, což je z jeho písní (tvorba melodií, nápaditá instrumetace a hravý smysl pro rytmus) více než patrné. Oba dva se již po dlouhá léta znají. Krom? jejich p?átelství je tedy ješt? jisté to, že mají spole?né ko?eny. Spojuje je totiž ?ást zem? severní Moravy. A pak je spojuje ješt? n?co. Ale to je díky bohu nepojmenovatelné, takže sláva, m?žeme to jen kone?n? instinktivn? vnímat práv? skrz toto jejich spole?né dílko, které vám práv? ted’ vkro?ilo života.
     Už si tedy nemusíme hlavi?ky více namáhat. Pono?me se do sv?ta prostých (-ve smyslu oprošt?ných) invencí obou tv?rc?. Nechme se do n?j vtáhnout sympatickým - jen dvanácti?lenným - orchestrem nesoucím název Wrgha Powu. Tento název prost? pianistu a skladatele Tomáše Sýkoru, jinak lídra tohoto mladého ansámblu, napadl ve snu: “Wrgha Powu Orchestra”. On také celé dílko nastudoval a p?ipravil pro natá?ení CD.
     Tento velmi chutný orchest?í?ek má krásné obsazení, proto ten sympatický barevný zvuk. To podle m? Šimí?kovi naprosto u?arovalo, když se rozhodl podpo?it ?istý zp?v velmi barevnou instrumentací.
     Písním p?irozen? vdechnou život teprve hlasy interpretek, v tomto p?ípad? to jsou sopranistka Dája Šimí?ková a altistka Marta Marinová.
Práv? jejich hlasy nám s vtipnou lehkostí sd?lují oslavnou zprávu o sváte?ních událostech adventního ?asu.
     “At’rosa z nebes sestoupí” je centrální píse?, ale vše postupuje chronologicky.
Texty písní stejn? jako události na sebe voln? navazují, mapují po?átek ?ty?denního Adventu (zklidn?ní,blažené o?ekávání) kon?ící Št?drým dnem( narození Ježíška) až po slavnost T?í Král?.
Jen ve “Vrzla vrátka” se nám ješt? navíc objeví d?tský sólový hlásek v podání Julky Zadražilové, který umoc?ují hravou atmosféru celého dílka inspirovaného na jedné stran? adventními písn?mi zpívanými p?i st?edov?kých rorátech, na druhé stran? - pro svou p?ístupnou a p?ehlednou formu 13 písní - evokující Michnovu Loutnu ?eskou.
Šimí?k?v a Motýl?v cyklus “A? rosa z nebes sestoupí” se tak nejen svým nám?tem, ale i formou p?ibližuje oratoriu.
     T?ším se s vámi, milí poslucha?i, z tohoto krásného dílka a navíc v??ím, že ho budou brzy hrát všechny r?zné d?tské orchest?í?ky a prozp?vovat r?zné roztomilé d?tské hlásky..
     Úplný záv?r však s dovolením ponechám na protagonistech samotných.

Rémy Martin

JAROSLAV ŠIMÍ?EK je skladatel, aranžér a kontrabasista. V dob? studií na Pedagogické fakult? v Ostrav? zakládá s Borisem Urbánkem Jazzovou labotato?, spolupracuje s Richardem Kroczkem a jeho skupinou Mikro. Následuje angažmá ve "Framus 5" Michala Prokopa a poté v "Binder-Konrád Blues bandu". Od r. 1995 je kapelníkem, aranžérem a kontrabasistou Orchestru Sester Havelkových zam??eného na dobovou interpretaci raného swingu. Repertoár zaranžovaný pro Sestry Havelkovy a Orchestr je nato?en na p?ti CD; ve studiu ostravského rozhlasu je zaznamenán jeho cyklus D?tských písní pro flétnu a klavír (2005), jeho další skladby pak na CD Jazz Garage Studio Fontána (2007). V témže roce je uvedena jeho vokální suita Terasy na prestižním festivalu Dny nové hudby v Ostrav?. Spolupracuje s mnoha jazzovými trii a kvartety, zakládá kvartet složený z výrazných muzikantských osobností: Matej Benko, Radek Zapadlo, Tomáš Hobzek (-Jaroslav Šimí?ek Quartet). V roce 2009 vydává Arta records jeho autorské CD: Jaroslav Šimí?ek Quartet – The Way Home (www.jareksimicek.net).

PETR MOTÝL je ?eský básník, prozaik, autor divadelních her, um?lecký kritik, vydavatel ?asopis? a internetových periodik, n?kolikanásobný držitel literární ceny Františka Langra. Pochází z Klatov, po studiích na Pedagogické fakult? v Ostrav? p?esídlil do Prahy, kde žije a tvo?í dosud. Více o jeho rozsáhlé literární tvorb? (autor 17 knih, n?kolika divadelních her, vydavatel 3 literárních ?asopis?.. ) i rozmanitých povoláních (listonoš, vrátný, topi?, prodejce knih, ?erpa? vody, no?ní hlída?...) na wikipedii nebo na www.zebry.cz/petrmotyl.

TOMÁŠ SÝKORA je pianista, skladatel a aranžér. Pochází z Nymburka. Vystudoval SZŠ v Pod?bradech, dále Konzervato? a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze - hl.obor skladba u Karla R?ži?ky a hl. obor klavír u MgA Hany Kaštovské. Od roku 2006 vyu?uje na Konzervato?i Jaroslava Ježka jazzovou interpretaci. V roce 2008 zakládá vlastní label Mot´s Music zam??ený na sou?asnou hudbu. V roce 2009 je p?ijat na Hudební fakultu AMU, hl. obor skladba, do t?ídy doc. Juraje Filase. Jako skladatel a pianista vede vlastní autorské projekty : jazz q Nedaba (CD Songs about… 2009) a multižánrový orchestr wrgha POWU orchestra (CD Kapiloongo 2010, CD opoPOP 2012). Je autorem hudby k n?kolika divadelním inscenacím a krátkým film?m, autorem ?ady klavírních skladeb, nap?. CD "Do v?tru a do tmy.. " z roku 2012. (www.tomassykora.com)

wrgha POWU orchestra je soubor interpretující vlastní, autorskou tvorbu na pomezí všech možných hudebních žánr? a styl?. Jedná se o seskupení 12ti hudebník?, kte?í cht?jí svým um?leckým vyjád?ením p?edávat ty nej?istší a nejp?irozen?jší lidské emoce jako smích, plá?, zlobu, radost, údiv, stud ?i váše? a jejichž radost ze spole?ného muzicírování poslucha?e vždy strhne, pobaví a p?íjemn? naladí. Velice originální je samotné nástrojové obsazení, které je zám?rn? vytvo?ené tak, aby hierarchicky odpovídalo uspo?ádání velkého symfonického orchestru v mini podob? (www.tomassykora.com/wrgha).

DANA ŠIMÍ?KOVÁ po absolutoriu na ostravské Pedagogické fakult? a Lidové konzervato?i (sólový zp?v u prof. V. Heroldové) vyst?ídala ?adu hudebních t?les i žánr? – ze Státního divadla
v Ostrav? p?echází do P?veckého sboru ?eského rozhlasu v Praze (sbm. Pavel Kuhn), odtud do Originálního Pražského synkopického Orchestru (hot-dance music 20. a 1. pol. 30. let) a poté p?es Melody Makers Ond?eje Havelky do Orchestru Sester Havelkových (dobová interpretace raného swingu). Vedle spolupráce s v?tšími hudebními t?lesy zpívá ráda s vlastním ansámblem Shadde Yadda Quartet (sólová interpretace jazz. standard? a ?eských mezivále?ných písní za doprovodu jazz. tria) nebo Kvartetem Sv. Vav?ince (p?evážn? a capella interpretace soudobé vážné hudby ?i hudby na žánrovém pomezí v ženském ?ty?hlase – soubor se p?edstavil m.j. v Carnegie Hall, 2005). Na kont? má ?adu CD se jmenovanými soubory, hudební spolupráci s ?T, ?eským filmem (Protektor, Musíme si pomáhat) i divadlem (Karlín - Má férová Josefína, ND - Dob?e placená procházka). V posledních letech se v?nuje též hudebn? pedagogické ?innosti a p?edevším spolupráci s neobvyklým hudebním t?lesem Two Voices  (www.dana-simickova.cz).

MARTA MARINOVÁ hudb? naprosto oddaná p?vkyn? nabírala plody poznání nejprve na Pedagogické fakult? Univerzity Karlovy, pozd?ji pokra?ovala na Konzervato?i J. Ježka. Za své p?vecké vzd?lání vd??í Vlast? Mlejnkové a Marii Urbanové, za kompozi?ní pak Milanu Dvo?ákovi a Ji?ímu Linhovi. Smysl pro souhru a rytmus ji p?ivedl k žánru komorní hudby a jazzu. ?adu let p?sobí ve vokáln? instrumentální skupin? Linha Singers, dále ú?inkuje s Kvartetem sv. Vav?ince. Z jazzových formací, kde naplno rozvíjí svou zálibu v improvizaci, jmenujme The Cotton Gang, Big Band Trumpets ?i trio Broadwayské ukolébavky (druhdy p?sobící p?i Melody Makers). P?íležitostn? spolupracuje v projektu The Best of George Gershwin ?i v programech Ostravské bandy. Je stálou ?lenkou divadla Sklep, kde p?sobí jako here?ka, zp?va?ka a houslistka. Náhoda p?ivedla ji též k ú?asti na inscenaci jazzové opery Dob?e placená procházka, kterou pro Nár. divadlo režíroval Miloš Forman. Ve zp?vu klade d?raz na lahodnost, procít?nost a um??enost.

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net