VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

TOMÁŠ HANZLÍK: LAMENTATIONES


F10261   [8595017426124]   vyšlo 12/2020

Lamentatio Jeremiae prophetae
Leçons de Ténèbres
(1995–1996)

Filip Dámec: tenor, kontratenor
Ond?ej Holub: tenor
Hana Fleková: barokní violoncello
Martin Smutný: klavír

Lamentationes 54:53
1.
Incipit Lamentatio 5:21
2.
GIMEL 9:26
3.
VAV 6:13
4.
HETH 14:03
5.
MEM 6:08
6.
NUN 5:26
7.
SADE 5:25
8.
Jerusalem 2:46

„Když jsem Lamentace p?ed mnoha lety psal, m?l jsem mladistv? naivní cíl vytvo?it n?co ješt? lepšího než jsou p?ekrásné Lekce od Couperina, Jomeliho, Lalanda, Zelenky... Po letech tu skladbu vnímám spíš jako hudební popis cesty, která nás m?že vymotat z nekon?ících depresivních pochybností.“ _Tomáš Hanzlík

Za?ínají Lamentace proroka Jeremiáše

ALEPH
1 [Ach], m?sto tak lidné, jak? jest samotné z?stalo, [a] u?in?no jako vdova! Nejznamenit?jší mezi národy, p?ední mezi krajinami pod plat uvedeno.
BETH
2 Ustavi?n? plá?e v noci, a slzy jeho na lících jeho, ze všech milovník? svých nemá žádného pot?šitele; všickni p?átelé jeho nev?rn? se k n?mu mají, obrátili se mu v nep?átely.
GIMEL
3 Zast?hoval se Juda, proto že byl trápen a u veliké porob?, však osadiv se mezi pohany, nenalézá odpo?inutí; všickni, kte?íž jej honí, postihají jej v t?sn?.
DELETH
4 Cesty Siona kvílí, že žádný nep?ichází k slavnosti. Všecky brány jeho zpustly, kn?ží jeho vzdychají, panny jeho smutné jsou, on pak sám pln jest ho?kosti.
HE
5 Nep?átelé jeho jsou hlavou, odp?rc?m jeho š?astn? se vede; nebo jej Hospodin zarmoutil pro množství p?estoupení jeho. Mali?cí jeho odešli [do] zajetí p?ed oblí?ejem nep?ítele.
VAV
6 A tak od?ata od dcery Sionské všecka okrasa její. Knížata její jsou podobná jelen?m, kte?íž nenalézají pastvy, a ucházejí bez moci p?ed tím, kdož je honí.
ZAI
7 Rozpomíná? se [dcera] Jeruzalémská ve dnech trápení svého a kvílení svého na všecka svá ut?šení, kteráž mívala ode dn? starodávních, když padá lid její od ruky nep?ítele, nemajíc žádného, kdo by ji retoval. Protivníci? se jí dívajíce, posmívají se klesnutí jejímu.
HETH
8 T?žce h?ešila [dcera] Jeruzalémská, protož jako ne?istá odlou?ena jest. Všickni, kte?íž ji v poctivosti mívali, neváží jí sob?, proto že vidí nahotu její; ona pak vzdychá, obrácena jsuci zp?t.
TETH
9 Ne?istota její na podolcích jejích; nepamatovala na skon?ení své, protož patrn? klesá, nemajíc žádného, kdo by ji pot?šil. Popat?iž, Hospodine, na trápení mé, nebo? se vyvýšil nep?ítel.
IOTH
10 Sáhl rukou svou nep?ítel na všecky drahé v?ci její; nebo musí se dívati pohan?m, an chodí do svatyn? její, o ?emž jsi byl p?ikázal, aby tob? nevcházeli do shromážd?ní.
CAPH
11 Všecken lid její vzdychajíce, hledají chleba, vynakládají nejdražší v?ci své za pokrm k o?erstvení života. Vzez?iž, Hospodine, a popat?iž, nebo? jsem v nevážnosti.

LAMED
12 Nic-liž vám [do toho], ó všickni, kte?íž tudyto jdete? Pohle?te a vizte, jest-li bolest podobná bolesti mé, kteráž jest mi u?in?na, jak [mne] zámutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hn?vu svého.
MEM
13 Seslal s výsosti ohe? do kostí mých, kterýž opanoval je; roztáhl sít nohám mým, obrátil mne zp?t, obrátil mne v pustinu, celý den neduživá jsem.
NUN
14 Tuze svázáno jest rukou jeho jho p?estoupení mých, tuze spletené houžve p?ipadly na hrdlo mé, porazilo sílu mou; vydal mne Pán v ruku [nep?átel], nemohu? povstati.
SAMECH
15 Pošlapal Pán všecky mé silné u prost?ed mne, svolal proti mn? zástupy, aby pot?el mládence mé, tla?il Pán presem pannu dceru Judskou.
AIN
16 Pro ty? v?ci já plá?i, z o?í mých, z o?í mých tekou vody, [a] že jest vzdálen ode mne pot?šitel, kterýž by o?erstvil duši mou; synové moji jsou pohubeni, nebo ssilil se nep?ítel.
FE
17 Rozprostírá [dcera] Sionská ruce své, nemá žádného, kdo by ji pot?šil; vzbudilt? Hospodin proti Jákobovi všudy v?kol n?ho nep?átely jeho, mezi nimiž jest [dcera] Jeruzalémská [jako] pro ne?istotu odd?lená.
SADE
18 Spravedlivý jest Hospodin, nebo? jsem na odpor ?inila úst?m jeho. Slyšte medle všickni lidé, a vizte bolest mou; panny mé i mládenci moji odebrali se do zajetí.
COPH
19 Volala jsem na milovníky své, oni oklamali mne; kn?ží moji a starci moji v m?st? pom?eli, hledajíce pokrmu, aby posilnili života svého.
RES
20 Popat?iž, ó Hospodine, nebo? mi úzko; vnit?nosti mé zkormouceny jsou, srdce mé svadne ve mn?, proto že jsem na odpor velice ?inila. Vn? me? na sirobu p?ivodí, v dom? pouhá smrt.
SEN
21 Slýchají?, že já vzdychám, [ale] není žádného, kdo by mne pot?šil. Všickni nep?átelé moji slyšíce o mých bídách, radují se, že jsi to u?inil, a p?ivedl den p?edohlášený, ale budou? mn? podobní.
THAV
22 Nech? p?ijde všecka nešlechetnost jejich p?ed obli?ej tv?j, a u?i? jim, jakož jsi u?inil mn? pro všecka p?estoupení má; nebo? jsou mnohá úp?ní má, a srdce mé neduživé.

Jeruzaléme, navra? se k Hospodinu, svému Bohu.

 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net