VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

JOSEF ANTONÍN ŠT?PÁN – T?I SONÁTY PRO CEMBALO
Es dur, B dur, A dur

  NOTY 09     9790706567006     vyšlo 5/2017     

Noty pro cembalo (p?íp. fortepiano) – 64 stran, formát A4 
Kritické vydání p?ipravila Petra Ž?árská.


     Josef Antonín Št?pán / Joseph Anton Steffan (1726–1797) byl významnou osobností víde?ského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ovlivnil celou ?adu sou?asník?, v?etn? Josepha Haydna (1732–1809), Jana K?titele Va?hala (1739–1813), Leopolda Koželuha (1747–1818) ?i Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Jeho kompozi?ní postupy se vymykaly dobovým konvencím: ?ada sonát a koncert? pro klávesové nástroje za?íná pomalou introdukcí úvodní rychlé v?ty; experimentoval s jednov?tou formou (sonáty, capriccia); roku 1778 vydal v?bec první sbírku n?meckých písní s doprovodem klavíru ve Vídni. Jeho hudba je založena na precizní znalosti kontrapunktu a generálbasové praxe, ?erpá z italského vlivu i galantního slohu a v pozdních skladbách dospívá až k preromantismu. Je nepochopitelné, že byl i p?es sv?j dobový v?hlas tém?? zapomenut...

...Josef Antonín Št?pán stál u zrodu klasické sonáty. Ta u n?j má zpo?átku ješt? suitový charakter vyzna?ující se tonální sp?ízn?ností a kolísajícím po?tem v?t, množstvím vložených tanc? a ozdob. P?ibývající sonátové znaky nalezneme nejen v jeho prvních v?tách, ale i u volných v?t ?i menuet?. Št?pán používá kontrastní témata; vedlejší téma se stává ?asto myšlenkovým t?žišt?m expozice. V repríze se vyhýbá doslovnému opakování a pracuje s melodickými, artikula?ními ?i harmonickými obm?nami tématu. V záv?re?ných v?tách používá ?asto rondo, které kombinuje s jinými formami (nap?. variacemi). Tím jeho experimenty nekon?í, Sonátu G dur (PicŠ. 13), uvedenou v Breitkopfov? katalogu v roce 1763, Št?pán poprvé uvádí pomalou introdukcí. Takový zp?sob zahájení sonátového cyklu se u jeho sou?asník? v této dob? ješt? nevyskytuje. Št?pánovy pozdní skladby se vyzna?ují množstvím tempových, agogických a dynamických zm?n souvisejících s rychlejším st?ídáním nálad a také hybridními formami (kombinacemi sonátové formy, variací a ronda).

     (z p?edmluvy)

  

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net